منیع: میبو سرچ

معرب زيگ است و آن کتابي باشد که منجمان احوال و حرکات افلاک و کواکب را از آن معلوم کنند. (برهان )...

و بمناسبت آن نام علمي است در اصول احکام علم نجوم و هيئت که تقويم از آن استخراج کنند... همچنين زيج قانون تنجيم است که در جداول آن اوضاع کواکب و خطوط طولي و عرضي که در آن مقادير حرکات مراکز کواکب باشد و حرکات تدابير و اوجات معلوم مي کنند. (غياث ) (آنندراج ).

نزد منجمان اسم کتابي است که در آن ثبت کنند احوال حرکات کواکب و مانند آن که از رصد معلوم شود. و آن معرب زيگ است به کاف فارسي ... چنانکه زيج قانوني است منجم را در شناختن نقوش و اوضاع فلکي و خطوط و جداول او در طول و عرض شبيه است بدان ريسمانهاي زيک درطول و عرض که در هم کشيده اند زيرا که کيفيات نقوش ثياب از آن ريسمانها پيدا شود چنانکه کميات حرکات کواکب از جداول زيج ظاهر گردد و آنکه به جيم پارسي خوانند (زيچ ) از اغلاط عامه است . (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

آن کتابي است که از او تقويم استخراج کنند. (شرفنامه منيري ).

معرب زيگ... تعيين احوال و حرکات ستارگان و محاسبه نجومي و جدولي که از آن به حرکات سيارات معرفت يابند. (از فرهنگ فارسي معين ).

کتابي که در آن حساب سير کواکب و استخراج تقاويم است سال بسال و آن به فارسي زه است و زيج معرب آن است . (مفاتيح العلوم ، يادداشت بخط مرحوم دهخدا).

ج ، زيَجَة. (يادداشت ايضاً). قانون تنجيم که در جداول آن اوضاع کواکب و خطوط طولي و عرضي که در آن مقدار حرکت مراکز کواکب و حرکات تدابير و اوجها را معلوم مي کنند. و نيز علمي را گويند در اصول احکام نجوم و هيئت که تقويم از آن استخراج مي نمايند. (ناظم الاطباء).

عنوان عمومي جداول عددي نجومي است که با توضيحات کافي براي حل مسائل نجومي و استخراج احکام همراه بوده است . اين کلمه عربي ماخوذ از فارسي است و اصل آن بقول بعضي «زيگ» و بقول بعضي ديگر (مانند بيروني در قانون مسعودي ) «زه » بوده است و اين احتمال هم داده شده است که زيگ صورت قديمتر زه بوده است . بهرحال اصل فارسي کلمه زيج ظاهراً بمعني ريسمان بوده و بتدريج بر سبيل توسع برشته هاي موازي که تارهاي پارچه از آنها تشکيل مي يابد اطلاق شده و بالاخره بمناسبت مشابهت خطوط يک جدول عددي به رشته تارهايي که در کارگاه بافندگي تنظيم مي شود اينگونه جداول نيز به همان نام خوانده شده است . و عاقبت به مجموعه جدولها يعني زيج اصطلاحي اطلاق شده است . محتمل است که اين توسعات در زمان ساسانيان انجام يافته باشد زيرا در متني پهلوي (فارسي ميانه ) ذکري از «زيک شترو-ايار» (زيج شهريار) رفته است . اطلاق زيج به يک جدول در دوره اسلامي نيز ديده ميشود. لفظ زيج ازعربي يا فارسي بصورت «ززي » وارد يوناني بيزانسي و بصورت زيک يا «ازيک » (از الزيج ) وارد لاتيني قرون وسطائي شده است . زيج بزرگ و اساسي ايرانيان زيج شهريار (سابقالذکر) يا زيج شهرياران يا زيج شاه بوده است که احتمالاً در سال بيست و پنجم سلطنت انوشيروان (555 م .) تهيه شده است و در حدود790 م . از پهلوي به عربي ترجمه گرديد و مانند سندهند پيش از ورود مجسطي نزد مسلمانان تاثيري فراوان داشته است . عده زيجهايي را که در 8 قرن اول اسلام تنظيم شده است متجاوز از 100 برشمرده اند که لااقل 25 عدد از آنها کمابيش مبتني بر ارصاد شخصي مولفين بوده است . اکثريت عظيمي از اين زيجها بر اساس هيئت بطلميوسي است . از آنها که بر اساس نجوم هندي يا نجوم ايراني قبل از اسلام بوده ظاهراً فقط زيج خوارزمي باقي است . از مواد اصلي که در اغلب زيجها مندرج است اينها را مي توان نام برد:

1 - گاه شماري .

2 - جداول خطوط مثلثاتي .

3 - جداول مختصات و تعديلات و ساير مقادير نجومي .

4 - جداول جغرافيايي شامل فهرست بلاد و غيره و مختصات جغرافيايي آنها.

5 - جداول صور نجومي .

6 - جداولي براي استخراج احکام نجوم . بعضي زيجها مشتمل بر اثبات قضايا و شرح ارصادي که در محاسبات بکار رفته است نيزمي باشد. (از دايرة المعارف فارسي ).

اصل حساب نجوم . (منتهي الارب ). اصل حساب نجوم و قانون تنجيم . ج ، زيجات . (ناظم الاطباء).

معرب زيگ فارسي و آن نزد منجمان کتابي است در شناسائي احوال حرکات ستارگان که از آن تقويم استخراج کنند .

قدرت بزرگنمایی

Magnification power

توان بزرگ نمودن تصویر در یک تلسکوپ .برای نمونه اگر اندازه ظاهری یک جسم نیم درجه باشد اگر با تلسکوپی که توان بزرگنمایی آن 50 است به آن نگاه کنیم آنرا به اندازه ظاهری 25 درجه می بینیم.درتلسکوپها با تقسیم نمودن فاصله کانونی عدسی ویا آیینه اصلی بر فاصله کانونی عدسی چشمی مورد استفاده توان بزرگنمایی تلسکوپ بدست می آید.یعنی در یک تلسکوپ با عوض کردن عدسی چشمی می توانیم به بزرگنمایی های متفاوتی دست پیداکنیم.توصیه می شود برای  رصد اجرام متفاوت ٬از بزرگنمایی های مختلفی استفاده شود.از لحاظ تئوری با توجه به اندازه دهانه ورودی تلسکوپ می توان به تخمینی از حداکثر بزرگنمایی قابل استفاده دست یافت. حداکثر مقدار بزرگنمایی از لحاظ تئوری 2 برابر قطر دهانه بر حسب میلیمتر یا 50 برابر بر حسب اینچ می‌باشد. مثلاً حداکثر مقدار بزرگنمایی یک تلسکوپ با قطر آیینه 150 میلیمتر  300 برابر است. البته مقدار بزرگنمایی که در آن تصویر کیفیت بهتری دارد تقریباً نصف این مقدار یعنی 150 برابر است. از یک طرف وضعیت جو اندازه‌ بزرگنمایی بیشینه را محدود می کند و از یک طرف تحلیل موجی نور.

 اما آیا به راستی توان بزرگنمایی زیاد همه جا نیاز است؟
شاید در رصد گودال های ماه یا حلقه های زحل افزایش بزرگنمایی مفید باشد، اما در رصدهایی مانند جستجوی یک کهکشان کم فروغ بزرگنمایی مناسب نیست! با افزایش بزگنمایی میزان نوری که به چشم شما می رسد کاهش می یابد، تصویر کم نور و ناواضح می شود.
هر چه قطر لوله تلسکوپ شما یا «گشودگی» آن بیشتر باشد نور بیشتری گردآوری می کنید و می توانید در بزرگنمایی های بیشتر تصویر را نورانی و واضح ببینید.

منبع: سایت هفت آسمان

مردمک خروجی

Exit pupil

اندازه مردمک خروجی عدسی چشمی:اگر قطر پرتوهای خروجی از عدسی چشمی در مکانی که تصویر ناشی از عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ شکل می گیرد و ما آنرا  مردمک خروجی می نامیم در حد قطر مردمک چشم  رصد کننده باشد می توان گفت که نور خروجی از  عدسی چشمی بطور کامل وارد چشم می شود. چنین عدسی ای از لحاظ اندازه مردمک چشم مناسب است.

اگر اندازه آن از اندازه مردمک چشم بیشتر باشد مقداری از پرتوها وارد قرنیه چشم نمی شوند در واقع تلف می شوند.

از طرف دیگر اگر اندازه آن کمتر از قطر مردمک چشم باشد برای دیدن کل تصویر باید شخص رصد کننده چشم خود را جابجا کند.لازم به گفتن است قطر مردمک چشم انسان در زمان کودکی در حدود 7 میلیمتر وبا افزایش سن کاهش یافته وبه 3 تا 4 میلیمتر میرسد.اندازه مردمک خروجی با تقسیم نمودن فاصله کانونی چشمی بر نسبت کانونی تلسکوپ بدست می آید .برای مثال در یک تلسکوپ با نسبت کانونی f/8 اگر از عدسی چشمی با فاصله کانونی 24 میلیمتر استفاده شوداندازه مردمک خروجی 3 میلیمتر خواهد بود.بطور کلی اندازه مناسب آن بین 3تا 7 میلیمتر می باشد.

منبع: سایت هفت آسمان

تلسکوپ Telescope

 تلسکوپ وسیله ای نوری است که جهت مشاهده ومطالعه اجسام سماوی وعکسبرداری از آنها بکاربرده می شود.در تلسکوپ پرتوهای موازی نور که از یک نقطه بسیار دور مانند ستاره می آیند همگراشده  یعنی به یک نقطه می رسند سپس بکمک یک عدسی دیگر می توان تصویری از آن نقطه مشاهده نمود که دارای ویژگیهای بزرگ وجالبی است.

داستان تلسکوپ از شهر میدلبورگ هلند جایی که یک عینک ساز بنام لیپرشی زندگی می کرد شروع می شود.گرچه عدسیها واصول کار آنها در اواخر قرن سیزدهم مورد تحقیق قرار گرفته بودند در سال 1608 بود که او یک روز بطور اتفاقی متوجه شد که اگر یک عدسی را درفاصله ای دور از چشم وعدسی دیگر را در فاصله نزدیک چشم قرار دهد واز میان آندو به جسمی دور نگاه کند آن جسم بزرگتر دیده خواهد شد.

خبر این کشف در سال 1609 به گوش گالیلئو گالیله منجم معلم ودانشمند 45 ساله ایتالیایی در پائودا رسید.بااینکه لیپرشی از این وسیله جدید به عنوان وسیله ای نظامی یاد می کرد گالیله از آن بعنوان ابزاری در جهت مشاهده آسمان استفاده نمود.


فاصله راحتی چشم   Eye relief

فاصله راحتی چشم: هنگامیکه از یک عدسی چشمی در تلسکوپ یا هر وسیله نوری استفاده می شود برای دیدن کل تصویر جسم شخص رصد کننده باید چشم خود را درفاصله معینی از عدسی چشمی قرار بدهد.این فاصله همان فاصله بین مکان قرار گیری تصویر ناشی از عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ(مردمک خروجی) وعدسی چشم درون عدسی چشمی می باشد(عدسی چشم عدسی ای است که به چشم نزدیکتر است).اگر فاصله راحتی چشم کم باشد شخص مجبور است چشم خود را به لبه بدنه عدسی چشمی بچسباند واین برای او ناراحت کننده است.

منبع: سایت هفت آسمان

چشمی اورتوسکوپیکOrthoscopic eyepiece   

      در این نوع عدسی چشمی خطاهای واپیچش تصویر تقریبا” بطور کامل از بین  رفته و در صورتیکه خوب ساخته شده باشد در زمره بهترین چشمی های تلسکوپ بویژه در بزرگنمایی زیاد به حساب می آید . مهمترین ویژگی این نوع چشمی زیاد بودن فاصله راحتی چشم آن است .

یکی از مشکلات که در این نوع چشمی و بطور کلی در تمام چشمی هایی که از عدسی های زیادی تشکیل شده باشند خود نمایی می کند ، کاهش مقدار نور هنگام عبور از میان عدسی ها است ، این کاهش با پوشش دار کردن عدسی های مورد استفاده تا حد زیادی قابل جبران است .

     این چشمی از سه  عدسی بهم چسبیده ویک عدسی مجزا تشکیل شده است . میدان دید آن زیاد (حداکثر 80  درجه ) بوده و جهت رصد سحابی ها بسیار مناسب است این چشمی و بطور کلی تمام چشمی هایی که دارای میدان دید زیاد هستند از ابیراهی آستیگماتیسم در نزدیکی لبه میدان دید رنج می برند .

منبع : سایت هفت آسمان

چشمی کلنر
 Kellner eyepiece

     این نوع عدسی چشمی نوع کامل تری از نوع رمزدن به حساب می آید و از لحاظ ابیراهی رنگی در وضعیت خیلی خوبی است . در ساده ترین نمونه ی آن عدسی چشم از نوع آکرومات وعدسی میدان نیز یک عدسی ساده با یک سمت با انحناءبیشتر است . در این نوع چشمی ، فاصله راحتی چشم در حدود 3/0 فاصله ی کانونی موثر چشمی است . میدان دید ظاهری هم در حدود 35 تا50 درجه است .

در نمونه دوم این چشمی ، عدسی میدان آکرومات است .

     در نوع سوم چشمی ، که چشمی پلوسل هم نامیده می شود ، هر دو عدسی میدان وچشم آکرومات هستند ، میدان دید زیاد و فاصله ی راحتی چشم نیز در حدود 75/ 0 فاصله ی کانونی موثر چشمی است . فاصله بین دو عدسی از اختیارات شخص طراحی کننده چشمی برای رسیدن به بهترین وضعیت و بیشترین میدان دید است.

از چشمی های کلنر بطور گسترده ای در دوربینهای شکاری نیز استفاده می شود.این نوع چشمی در سال ۱۸۹۴ توسط نورشناس آلمانی Carl Kellner  ابداع شده است.

منبع: سایت هفت آسمان

 
چشمی رمزدنRamsden eyepiece

این نوع عدسی چشمی یکی از ساده ترین چشمی ها بوده و از دو عدسی یکسان که یک طرف آن ها تخت وطرف دیگر شان انحناء دار است تشکیل شده است . سطح انحناء دار دو عدسی باید رو بهم باشند . دو عدسی در فاصله تقریبی در حدود فاصله کانونی شان می باشند .

      این نوع چشمی در مقایسه با چشمی هویگنسی دارای 2/0 خطای کرویت ، نصف میزان واپیچش تصویر و بدون خطای کما و خطای رنگی نیز به حداقل ممکن رسیده است . فاصله راحتی آن نسبت به هویگنسی 50 درصد بیشتر است . با وجود میدان دید خوب فاصله راحتی این چشمی کم است . با توجه به اینکه پرتو های نور از نواحی میانی عدسی چشم می گذرند احتیاجی نیست که قطر عدسی چشم به اندازه ی قطر عدسی میدان باشد .

دانشمند نورشناس انگلیسی Jesse Ramsden این نوع چشمی راابداع کرده است.

      باتوجه به اینکه  صفحه کانونی ( صفحه تشکیل تصویر ) در این نوع چشمی در خارج از چشمی است می توان از آن به عنوان یک ذره بین استفاده کرد . بر خلاف چشمی رمزدن در چشمی هویگنسی این صفحه کانونی درون چشمی قرار دارد و نمی توان از آن بعنوان ذره بین استفاده کرد . از این مسئله می توان برای تشخیص چشمی هویگنسی استفاده کرد .در صورتیکه در مکان صفحه کانونی چشمی تار ها یا صفحات شفاف درجه بندی شده قرار بدهیم ، تصویر آن تارها به تصویر پهنه ی آسمان اضافه شده و از آن میتوان جهت درجه بندی ونشانه گذاری میدان دید استفاده کرد . این نوع چشمی ها موسوم به چشمی رتیکول دار می باشند . درجه بندی ها  می توانند به اشکال متفاوتی طراحی شوند .

 

در بعضی از گونه های چشمی ، برای بهتر دیده شدن تصویر رتیکول در صحنه آسمان در کنار آن لامپی ضعیف تعبیه می کنند .

    اینک به بررسی نکات بیشتری در مورد این نوع چشمی می پردازیم .

    آشکار شده است که اگر فاصله بین عدسی ها و فاصله ی کانونی هر دو عدسی تشکیل دهنده چشمی دقیقا” برابر باشند یعنی در حالتی که   d = f1 + f2  فاصله راحتی چشم به حد صفر می رسد یعنی شخص هنگام  رصد باید چشم خود را به عدسی چشمی بچسباند و همین مسئله استفاده از چشمی با این طرح( ابتدایی ) را مشکل می کند .

     بعلاوه در چشمی رمزدن بدلیل نزدیکی زیاد صفحه ی کانونی چشمی به سطح بیرونی عدسی میدان ، هر گونه غباری که روی آن سطح قرار گرفته باشد در میدان دید مشاهده شده و کیفیت تصویر را پایین خواهد آورد .

برای رفع این ایراد ها پیشنهاد می شود که فاصله بین عدسی ها برابر با 3/2 فاصله کانونی شان انتخاب بشود .

با این تغییر فاصله راحتی چشمی به حدود 3/0 فاصله کانونی چشمی خواهد رسید .

     طرح مشابه دیگری نیز وجود دارد که معمولا” در بزرگنمایی های زیاد استفاده می شود . اگر فاصله کانونی عدسی میدان در حدود 3/1 برابر فاصله ی کانونی عدسی چشمی ودر فاصله 7/0 تا 5/0 برابر فاصله کانونی عدسی چشمی از آن قرار داشته  باشد ، عدسی چشمی دارای فاصله کانونی موثر و فاصله راحتی بیشتری نسبت به طرح قبلی بوده و از لحاظ خطای کما نیز در وضعیت بهتری خواهد بود .

    در حالت کلی با دانستن f1  ،f2  و فاصله بین دو عدسی D ، یک فرمول ساده برای اندازه گیری فاصله ی کانونی چشمی وجود دارد . این رابطه در مورد تمام چشمی هایی که از دو عدسی تشکیل شده اند قابل استفاده است .

                              

     D f1  + f2 / f2 . f1  = فاصله ی کانونی موثر چشمی

منبع : سایت هفت آسمان


(F.O.V)قطر زاویه ای پهنه ای از آسمان که در یک سیستم نوری مشاهده می شود.میدان دید( acceptance angle)یک عدسی چشمی نوعی در حدود 50 درجه است.معمولا"هر چه اندازه آن بیشتر باشد تصویر برای رصد کننده جذابتر خواهد بود.چشمی هایی نیز در بازار یافت می شوند که میدان دید آنها (حتی 80 درجه)والبته قیمت آنها نیز بیشتر است.این چشمی ها با عنوان wide angle  شناخته می شوند. میدان دید ظاهری چشمی وقتی آن را به تنهایی مقابل چشمانتان می گیرید تا نمای کوچک شده محیط اطراف را در عدسی ببینید مشخص است. روی بسیاری از چشمی ها این عدد نوشته می شود .میدان دید یک تلسکوپ از تقسیم نمودن این اندازه میدان بر قدرت بزرگنمایی تلسکوپ بدست می آید بنابراین هرچه قدرت بزرگنمایی تلسکوپ بیشتر باشد میدان دید تلسکوپ کمتر  ولذت مشاهده اجسام توسط این تلسکوپ کمتر خواهد بود.

از سوی دیگر میدان دید زیاد می تواند به ایرادهایی بویژه در لبه میدان دید منجر شود..میدان دید زیاد برای رصد اجسام گسترده آسمانی مانند سحابیهای بزرگ وکشف دنباله دارها  بعلاوه شکار هلال ماه نو بسیار مناسب است.

میدان دید دوربینهای دوچشمی در حد 2.5 تا 3 درجه است در حالیکه میدان دید تلسکوپهای بازتابی با بزرگنمایی های متوسط در حد 0.3 تا 0.4 درجه است.

منبع: سایت هفت آسمان
Huygens eyepiece
این نوع عدسی چشمی از دو عدسی که یک طرف آن ها تخت و طرف دیگر شان انحناءدار است تشکیل شده است .سطح انحناء دار هر دو عدسی باید به سمت عدسی شیئی یا آینه اصلی تلسکوپ باشند . فاصله بین دو عدسی نیز به کمک رابطه ی ساده زیر محاسبه می گردد .2 / d = f1 + f2 فاصله ی کانونی عدسی میدان مضربی از فاصله ی کانونی عدسی چشمی است و این مضرب نیز تابعی از مقدار بزرگنمایی مورد  نظر است یعنی دو عدسی  با توجه به میزان بزرگنمایی مورد نیاز انتخاب می شوند  . در صورتیکه عدسی چشمی را درست طراحی کنیم ، خطای کما تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت . آشکار شده است برای کار های ستاره شناسی نسبت 6/2 مناسب است . یعنی اگر فاصله ی کانونی عدسی چشمی یک اینچ باشد ، فاصله کانونی عدسی میدان 6/2 اینچ باشد . فاصله راحتی چشم در این نوع چشمی در حدود 25/0 فاصله ی کانونی چشمی ، میدان دید آن در حدود چهل درجه و خطای وا پیچش تصویر نیز وجود ندارد .در زمان هویگنس ( دانشمند آلمانی که در سال های بین 1629 تا 1695 می زیست ) تنها تلسکوپ های شکستی مورد استفاده بودند  و این نوع چشمی نیز عموما” برای همین نوع تلسکوپ ها استفاده می شود . چشمی هویگنسی از لحاظ  خطای Lateral نسبت به چشمی رمزدن در وضعیت بهتری است و حتی می توان آن را طوری طراحی کرد که مقدار این خطا به صفر نیز برسد .

منبع: سایت هفت آسمان

  کانون نجوم زاوش در یک نگاه

    باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

  دبیر کانون نجوم زاوش

  علیرضا ولیاری

  فعالیت های کانون

  از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

  علیرضا  ولی یاری

  yon.ir/zavosh