خوشه هاي بسته


M     NGC/IC  ID/Name/Crossref     Con      
 
                                         
         104   47 Tuc, Lac I.1      Tuc  
         288   H 6.20               Scl  
         362   Dun 62               Tuc  
               Whiting 1            Cet  
        1261   Dun 337              Hor  
               Pal 1                Cep  
               AM 1, E 1            Hor  
               Eridanus             Eri  
               Pal 2                Aur  
        1851   Dun 508              Col  
M  79   1904                        Lep  
        2298   Dun 578              Pup  
        2419   H 1.218              Lyn  
               Koposov 2            Gem  
               Pyxis                Pyx  
        2808   Dun 265              Car  
               E 3                  Cha  
               Pal 3                Sex  
               Segue 1              Leo  
        3201   Dun 445              Vel  
               Pal 4                UMa  
               Koposov 1            Vir  
        4147   H 1.19               Com  
        4372                        Mus  
               Rup 106              Cen  
M  68   4590                        Hya  
        4833   Lac I.4, Dun 164     Mus  
M  53   5024                        Com  
        5053   H 6.7                Com  
        5139   Omega Cen, Lac I.5   Cen  
M   3   5272                        CVn  
        5286   Dun 388              Cen  
               AM 4                 Hya  
        5466   H 6.9                Boo  
        5634   H 1.70               Vir  
        5694   H 2.196              Hya  
       I4499                        Aps  
        5824                        Lup  
               Pal 5                SerCp
        5897   H 6.8, H 6.19        Lib  
M   5   5904                        SerCp
        5927   Dun 389              Lup  
        5946                        Nor  
               BH 176               Nor  
        5986   Dun 552              Lup  
               Lynga 7              Nor  
               Pal 14, AvdB         Her  
M  80   6093                        Sco  
M   4   6121   Lac I.9              Sco  
        6101   Dun 68               Aps  
        6144   H 6.10               Sco  
        6139   Dun 536              Sco  
               Terzan 3             Sco  
M 107   6171   H 6.40               Oph  
               1636-283,ESO452-SC11 Sco  
M  13   6205                        Her  
        6229   H 4.50               Her  
M  12   6218                        Oph  
               FSR 1735, 2MASS-GC03 Ara  
        6235   H 2.584              Oph  
M  10   6254                        Oph  
        6256                        Sco  
               Pal 15               Oph  
M  62   6266   Dun 627              Oph  
M  19   6273                        Oph  
        6284   H 6.11               Oph  
        6287   H 2.195              Oph  
        6293   H 6.12               Oph  
        6304   H 1.147              Oph  
        6316   H 1.45               Oph  
M  92   6341                        Her  
        6325                        Oph  
M   9   6333                        Oph  
        6342   H 1.149              Oph  
        6356   H 1.48               Oph  
        6355   H 1.46               Oph  
        6352   Dun 417              Ara  
       I1257                        Oph  
               Terzan 2, HP 3       Sco  
        6366                        Oph  
               Terzan 4, HP 4       Sco  
               HP 1, BH 229         Oph  
        6362   Dun 225              Ara  
               Liller 1             Sco  
        6380   Ton 1                Sco  
               FSR 1767             Sco  
               Terzan 1, HP 2       Sco  
               Ton 2, Pismis 26     Sco  
        6388   Dun 457              Sco  
M  14   6402                        Oph  
        6401   H 1.44               Oph  
        6397   Lac III.11, Dun 366  Ara  
               Pal 6                Oph  
        6426   H 2.587              Oph  
               Djorg 1              Sco  
               Terzan 5, Terzan 11  Sgr  
        6440   H 1.150              Sgr  
        6441   Dun 557              Sco  
               Terzan 6, HP 5       Sco  
        6453                        Sco  
               UKS 1, UKS 1751-241  Sgr  
        6496   Dun 460              Sco  
               Terzan 9             Sgr  
               Djorg 2, E456-SC38   Sgr  
        6517   H 2.199              Oph  
               Terzan 10            Sgr  
        6522   H 1.49               Sgr  
        6535                        SerCd
        6528   H 2.200              Sgr  
        6539                        SerCd
        6540   H 2.198, Djorg 3     Sgr  
        6544   H 2.197              Sgr  
        6541   Dun 473              CrA  
               2MASS-GC01           Sgr  
               ESO 280-SC06         Ara  
        6553   H 4.12               Sgr  
               2MASS-GC02           Sgr  
        6558                        Sgr  
       I1276   Pal 7                SerCd
               Terzan 12            Sgr  
        6569   H 2.201, Dun 619     Sgr  
               AL 3                 Sgr  
        6584   Dun 376              Tel  
        6624   H 1.50               Sgr  
M  28   6626   Lac I.11             Sgr  
        6638   H 1.51               Sgr  
M  69   6637   Lac I.12, Dun 613    Sgr  
        6642   H 2.205              Sgr  
        6652                        Sgr  
M  22   6656                        Sgr  
               Pal 8                Sgr  
M  70   6681   Dun 614              Sgr  
               GLIMPSE-C01          Aql  
        6712   H 1.47               Sct  
M  54   6715   Dun 624              Sgr  
        6717   H 3.143, Pal 9       Sgr  
        6723   Dun 573              Sgr  
        6749   Berkeley 42          Aql  
        6752   Dun 295              Pav  
        6760                        Aql  
M  56   6779                        Lyr  
               Terzan 7             Sgr  
               Pal 10               Sge  
               Arp 2                Sgr  
M  55   6809   Lac I.14, Dun 620    Sgr  
               Terzan 8             Sgr  
               Pal 11               Aql  
M  71   6838                        Sge  
M  75   6864                        Sgr  
        6934   H 1.103              Del  
M  72   6981                        Aqr  
        7006   H 1.52               Del  
M  15   7078                        Peg  
M   2   7089                        Aqr  
M  30   7099                        Cap  
               Pal 12, Cap Dwarf    Cap  
               Pal 13               Peg  
        7492   H 3.558              Aqr  
 
M     NGC/IC  ID/Name/Crossref     Con      
 
                                         
         104   47 Tuc, Lac I.1      Tuc  
         288   H 6.20               Scl  
         362   Dun 62               Tuc  
               Whiting 1            Cet  
        1261   Dun 337              Hor  
               Pal 1                Cep  
               AM 1, E 1            Hor  
               Eridanus             Eri  
               Pal 2                Aur  
        1851   Dun 508              Col  
M  79   1904                        Lep  
        2298   Dun 578              Pup  
        2419   H 1.218              Lyn  
               Koposov 2            Gem  
               Pyxis                Pyx  
        2808   Dun 265              Car  
               E 3                  Cha  
               Pal 3                Sex  
               Segue 1              Leo  
        3201   Dun 445              Vel  
               Pal 4                UMa  
               Koposov 1            Vir  
        4147   H 1.19               Com  
        4372                        Mus  
               Rup 106              Cen  
M  68   4590                        Hya  
        4833   Lac I.4, Dun 164     Mus  
M  53   5024                        Com  
        5053   H 6.7                Com  
        5139   Omega Cen, Lac I.5   Cen  
M   3   5272                        CVn  
        5286   Dun 388              Cen  
               AM 4                 Hya  
        5466   H 6.9                Boo  
        5634   H 1.70               Vir  
        5694   H 2.196              Hya  
       I4499                        Aps  
        5824                        Lup  
               Pal 5                SerCp
        5897   H 6.8, H 6.19        Lib  
M   5   5904                        SerCp
        5927   Dun 389              Lup  
        5946                        Nor  
               BH 176               Nor  
        5986   Dun 552              Lup  
               Lynga 7              Nor  
               Pal 14, AvdB         Her  
M  80   6093                        Sco  
M   4   6121   Lac I.9              Sco  
        6101   Dun 68               Aps  
        6144   H 6.10               Sco  
        6139   Dun 536              Sco  
               Terzan 3             Sco  
M 107   6171   H 6.40               Oph  
               1636-283,ESO452-SC11 Sco  
M  13   6205                        Her  
        6229   H 4.50               Her  
M  12   6218                        Oph  
               FSR 1735, 2MASS-GC03 Ara  
        6235   H 2.584              Oph  
M  10   6254                        Oph  
        6256                        Sco  
               Pal 15               Oph  
M  62   6266   Dun 627              Oph  
M  19   6273                        Oph  
        6284   H 6.11               Oph  
        6287   H 2.195              Oph  
        6293   H 6.12               Oph  
        6304   H 1.147              Oph  
        6316   H 1.45               Oph  
M  92   6341                        Her  
        6325                        Oph  
M   9   6333                        Oph  
        6342   H 1.149              Oph  
        6356   H 1.48               Oph  
        6355   H 1.46               Oph  
        6352   Dun 417              Ara  
       I1257                        Oph  
               Terzan 2, HP 3       Sco  
        6366                        Oph  
               Terzan 4, HP 4       Sco  
               HP 1, BH 229         Oph  
        6362   Dun 225              Ara  
               Liller 1             Sco  
        6380   Ton 1                Sco  
               FSR 1767             Sco  
               Terzan 1, HP 2       Sco  
               Ton 2, Pismis 26     Sco  
        6388   Dun 457              Sco  
M  14   6402                        Oph  
        6401   H 1.44               Oph  
        6397   Lac III.11, Dun 366  Ara  
               Pal 6                Oph  
        6426   H 2.587              Oph  
               Djorg 1              Sco  
               Terzan 5, Terzan 11  Sgr  
        6440   H 1.150              Sgr  
        6441   Dun 557              Sco  
               Terzan 6, HP 5       Sco  
        6453                        Sco  
               UKS 1, UKS 1751-241  Sgr  
        6496   Dun 460              Sco  
               Terzan 9             Sgr  
               Djorg 2, E456-SC38   Sgr  
        6517   H 2.199              Oph  
               Terzan 10            Sgr  
        6522   H 1.49               Sgr  
        6535                        SerCd
        6528   H 2.200              Sgr  
        6539                        SerCd
        6540   H 2.198, Djorg 3     Sgr  
        6544   H 2.197              Sgr  
        6541   Dun 473              CrA  
               2MASS-GC01           Sgr  
               ESO 280-SC06         Ara  
        6553   H 4.12               Sgr  
               2MASS-GC02           Sgr  
        6558                        Sgr  
       I1276   Pal 7                SerCd
               Terzan 12            Sgr  
        6569   H 2.201, Dun 619     Sgr  
               AL 3                 Sgr  
        6584   Dun 376              Tel  
        6624   H 1.50               Sgr  
M  28   6626   Lac I.11             Sgr  
        6638   H 1.51               Sgr  
M  69   6637   Lac I.12, Dun 613    Sgr  
        6642   H 2.205              Sgr  
        6652                        Sgr  
M  22   6656                        Sgr  
               Pal 8                Sgr  
M  70   6681   Dun 614              Sgr  
               GLIMPSE-C01          Aql  
        6712   H 1.47               Sct  
M  54   6715   Dun 624              Sgr  
        6717   H 3.143, Pal 9       Sgr  
        6723   Dun 573              Sgr  
        6749   Berkeley 42          Aql  
        6752   Dun 295              Pav  
        6760                        Aql  
M  56   6779                        Lyr  
               Terzan 7             Sgr  
               Pal 10               Sge  
               Arp 2                Sgr  
M  55   6809   Lac I.14, Dun 620    Sgr  
               Terzan 8             Sgr  
               Pal 11               Aql  
M  71   6838                        Sge  
M  75   6864                        Sgr  
        6934   H 1.103              Del  
M  72   6981                        Aqr  
        7006   H 1.52               Del  
M  15   7078                        Peg  
M   2   7089                        Aqr  
M  30   7099                        Cap  
               Pal 12, Cap Dwarf    Cap  
               Pal 13               Peg  
        7492   H 3.558              Aqr  
 
 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
تیتان

یک چند سالی است که سر به هوا شدیم و از بد حادثه به نجوم گرفتار

نظر دادن

کانون نجوم زاوش در یک نگاه

  باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

دبیر کانون نجوم زاوش

علیرضا ولیاری

فعالیت های کانون

از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

علیرضا  ولی یاری

yon.ir/zavosh